O NAS

System jakości

  W roku 1991 zdecydowano o wdrożeniu Systemu Jakości ISO 9000. Faza przygotowawcza trwała dwa lata, w tym czasie dostosowano system produkcji w zakładzie do wymogów norm europejskich. Proces ten został uwieńczony wręczeniem w 1993 roku certyfikatu jakości ISO 9000. W roku 2002 został wdrożony System Jakości CSN EN ISO 9001, który jest zgodny z międzynarodowymi przepisami i wymogami. Wprowadzony system jakości obowiązuje we wszystkich przedprodukcyjnych, produkcyjnych i poprodukcyjnych działaniach w eksploatacji hutniczej.

  W marcu roku 2000 huta wprowadziła również system jakości według normy VDA 6.1 dla przemysłu samochodowego. Dzięki temu produkty huty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym.

  W roku 2002 został też wdrożony system ochrony środowiska naturalnego według normy CSN EN ISO 14001, który jest gwarantem trwałej poprawy ochrony środowiska oraz warunków pracy w Hucie Trzyniec i okolicy.


Certyfikat ISO 9001:
Certyfikat VDA 6.1:
certyfikat ISO 9001Certyfikat VDA 6.1


  Polityka jakości a System Zarządzania Środowiskiem.

  Kluczowym zakresem działalności spółek Huta Trzyniec S.A. i Moravia Steel S.A. są produkcja i sprzedaż wyrobów hutniczych. Dąży się tutaj do stałej poprawy jakości, podwyższa się wciąż wartość dodaną, przy jednoczesnym obniżaniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego dzięki wykorzystywanej technologii i dostępnych produktach. Poszczególne obszary planów strategicznych są określone i zdefiniowane w następujących kierunkach:

  A. Partnerstwo
  Klienci, wykonawcy, przetwórcy materiałów i dostawcy traktowani są jako partnerzy, biorący udział i mający wpływ na końcową jakość naszych produktów. Jedną z najistotniejszych kwestii dotyczącej współpracy jest orientacja, ukierunkowana zarówno na współczesne, jak i na przyszłe warunki klientów-odbiorców i wytwórców naszego materiału. Znaczny nacisk kładziemy na rozszerzanie współpracy z partnerami, przede wszystkim operujący obszarze najbardziej skomplikowanego asortymentu drutów, prętów stalowych SBQ oraz szyn kolejowych.
  Reagujemy na wszystkie uwagi partnerów, także tych rządowych i samorządowych, dotyczące niwelowania negatywnego oddziaływania naszej firmy na środowisko, wykorzystywanych technologii i produktów oraz stopniowo likwidujemy ekologiczne obciążenia Huty Trzyniec S.A. Partnerom udostępniamy wszystkie niezbędne dane i gwarancje. Realizujemy program mający na celu zapobieganie awariom, jak również na bieżąco informujemy o tych kwestiach zarówno pracowników naszej spółki, jak i organy administracji wraz z opinią publiczną.

  B. Technologia
  Rozwój bazy produkcyjnej, przedsięwzięć technologicznych i badawczych, skierowany jest na poprawę jakości, wdrażanie nowych produktów i technologii produkcyjnych w taki sposób, żeby:
  • spełnić teraźniejsze oraz przyszłe oczekiwania, dotyczące warunków stawianych przez klientów i jakości dostaw;
  • efektywnie wykorzystywać surowce, materiały, produkty i energię, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu ich zużycia;
  • ograniczyć ilości powstających odpadów, które będą w coraz większym stopniu powtórnie wykorzystywane;
  • ograniczać negatywne oddziaływanie produkcji na zdrowie i życie ludzi, środowiska naturalnego i infrastruktury;
  • zminimalizować skutki wpływu poważnych awarii na zdrowie i życie ludzi, środowisko naturalne i majątek.


  C. Obywatele
  Powiększanie potencjału kapitału intelektualnego jest jednym z podstawowych założeń zarządzania zasobami ludzkimi w Hucie Trzyniec. Prowadzi to do:
  • podwyższania kwalifikacji, kompetencji i zdolności pracowników wszystkich szczebli;
  • pogłębienia świadomości i odpowiedzialności za jakość towarów i półfabrykatów;
  • wykreowania u pracowników wrażliwości na kwestie związane z działalnością ekologiczną Huty i obniżaniem zanieczyszczenia środowiska;
  • poprawy poziomu ochrony zdrowia i kultury organizacji;
  • uczulenia pracowników na kwestie zapobiegania awariom na wszystkich szczeblach (stopniach) kierowania.
  Huta rozwija wielopłaszczyznowy system motywacyjny skierowany do wszystkich pracowników, pozwalający stworzyć uwarunkowania personalne sprzyjające rozwojowi firmy. Miarą pozytywnego funkcjonowania tego systemu jest niska fluktuacja pracowników Huty, szczególnie tych zajmujących kluczowe stanowiska.


  D. Kierowanie
  We wszystkich strategicznych obszarach zarządzania Hutą wzmacniane są zasady podejścia procesowego z ukierunkowaniem na tzw. zarządzanie projektowe oraz pracę zespołową. Stanowi to podstawę do poprawy jakości zarządzania firmą, szczególnie w obszarze zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz przeciwdziałania awariom i zjawiskom niepożądanym.
  System kierowania na bieżąco reaguje na aktualne, zmieniające się wciąż uwarunkowania prawne, jak również normy w dziedzinie jakości, ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania awariom.
  System zarządzania zespołami ludzkimi ukierunkowany jest na generowanie efektywności zarówno zespołów zadaniowych jak i pojedynczych pracowników. Zobowiązania kierownictwa Huty Trzyniec S.A., Moravia Steel S.A.:
  • zabezpiecza odpowiednią i dostateczną ilość zasobów ludzkich, jak również zasoby materialne i finansowe, niezbędne do wykonania zaplanowanych celów i zamierzeń, analizuje ich dostępność i adekwatność wykorzystania;
  • podejmuje decyzje wyłącznie w zgodzie z przepisami prawa i obowiązującymi normami w zakresie jakości środowiska jako sztuki kształtowania środowiska przez człowieka i zapobiegania awariom w tym zakresie.


  07.09.2005